ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Hammer MS Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 18., cégjegyzékszám: Cg.01-09-565282, a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) jogviszonyban álló, valamint az Adatkezelővel jogviszony létesítése vagy más célból kapcsolatba lépő személyek, valamint az Adatkezelő honlapjára (https://hammeragency.eu, a továbbiakban: Honlap) látogató, a Honlapra regisztráló, vagy az Adatkezelővel egyéb célokból kapcsolatba lépő személyek (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a GDPR („General Data Protection Regulation” – Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet, a továbbiakban: GDPR) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor.

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintett személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására. Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Szolgáltató külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Honlap tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával a Felhasználó elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

 1. ADATKEZELÉS

1.1. Szerződésben rögzített személyes adatok

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
A szerződésekben megjelölt kapcsolattartók adatainak kezelése a szerződések teljesíthetősége céljából.

A természetes személy, mint szerződő fél adatainak kezelése a szerződés teljesíthetősége céljából.

A szerződő partner által megjelölt kapcsolattartó esetében a Szolgáltató jogos érdeke Szerződésekben megadott adatok (kapcsolattartók):

név, telefonszám, e-mail.

Szerződésekben megadott adatok (ügyfelek):

név, anyja neve, születési idő, hely; lakcím; adószám; telefonszám, e-mail.

A szerződések hatálya alatt, illetve azt követően legalább a szerződésból eredő szavatossági idő lejártáig, vagy az elévülési idő elteltéig. Jogvita esetén a jogvita lezárásig.

 

1.2. A Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatásnyújtáshoz szükséges adatok köre, árajánlatkérés

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkérések teljesítése, amennyiben az azonnal nem lehetséges, valamint az árajánlatkérés teljesítése.

A Szolgáltató a vele tájékoztatáskérés céljából kapcsolatba kerülő természetes személyek (továbbiakban együtt: Érdeklődők) személyes adatait bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak és jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően célhoz kötötten kezeli, illetve dolgozza fel.

Érdeklődő hozzájárulása Érdeklődő neve, telefonszáma, e-mail címe; a kért tájékoztatás szempontjából releváns adatok: szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, Érdeklődő címe

 

Árajánlatkérés esetén a kért szolgáltatás és termékek alapján a teljesítéshez szükséges egyéb releváns adatok.

 

Információkérés teljesítéséig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

 

Árajánlatkérés esetén az Érdeklődő tájékoztatáskérésétől számított 6 hónap.

 

 

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását az Érdeklődő bármikor jogosult kérni a megadott elérhetőségeken, azonban ebben az esetben a Szolágltatónak nem áll módjában a szükséges információt megadni, illetve árajánlatot tenni az Érdeklődő részére.

1.3. Felhasználói adatkezelés (Honlapra történő regisztráció)

A Felhasználó a Honlap használatával, regisztrációt követően veheti igénybe a Szolgáltató egyes szolgáltatásait, illetve érheti el a Honlap egyes funkciót. A Honlap üzemeltetője az Adatkezelő.

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
A Honlap regisztrációhoz kötött szakmai tartalmának megismerése Érintett hozzájárulása

 

E-mail cím, név Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a fent megjelölt, a Honlapon történő regisztrációhoz szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában szolgáltatást nyújtani, regisztrációhoz kötött szakmai tartalomhoz történő hozzáférést engedni a Felhasználó részére.

A Szolgáltató ezúton kéri a Felhasználót, hogy a regisztráció során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő teljesítési hibákért és nehézségekért a Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A Szolgáltató arra kéri az Érintettet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében, azonnal módosítsa azokat.

Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha a Felhasználó elfelejti jelszavát, vagy ha a jelszó illetéktelen személyek számára nem a Szolgáltató felróható magatartása következtében hozzáférhetővé válik.

1.4. Jelentkezés álláshirdetésekre

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
Szolgáltatónál betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel Érintett hozzájárulása Név, e-mail cím, telefonszám,

Kísérőlevelek, önéletrajzok, valamint az ezekben megadott személyes adatok

A pályázat benyújtásától számított 6 hónap, amennyiben a pályázó a Szolgáltató munkavállalójává válik, úgy rá a munkavállalókra vonatkozó adatkezelési szabályzat is irányadó.

 

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy amennyiben a pályázó nem adja meg személyes adatait, úgy az Érintett nem tud jelentkezni a Szolgáltató által közzétett állásajánlatokra.

1.5.      Egyéb adatkezelések

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Hammer MS Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 18.

cégjegyzékszám: Cg.01-09-565282

e-mail cím: hello@hammeragency.hu

 

Jelen adatkezelési tájékoztató szerint kezelt adatok feldolgozását Adatkezelő, illetve Adatkezelő szerződéses Adatfeldolgozója végzi. Adatkezelő az általa végzett adatkezelésekről a GDPR rendelettel összhangban adatkezelési nyilvántartást vezet.

 1. ÉRINTETT JOGAI

3.1 Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a fenti határidőn belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztatóban foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

3.2 Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban

3.2.1 Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon. A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.

3.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje.

3.2.3 A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és vele szemben nincsen jogvita, vagy eljárás, vagy nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték.

 

Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

3.2.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták.

3.2.5    A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.2.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.2.7    Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

 1. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

 

Az Érintett, aki a GDPR megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult, a következményi károk kizárásával.

Amennyiben az Érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a magyarországi törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen vagy az adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérje az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 061-391-1400 Fax: 061-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az adatkezelésből, adatfeldolgozásból eredő jogvitára egyebekben a magyar jog, a bírósági eljárásra pedig a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel, és illetékességgel.   

 1. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató jogosult egyoldalúan a jövőre nézve módosítani.

Budapest, 2022.12.12

Hammer MS

Korlátolt Felelősségű Társaság